Trygheden og tilliden til politiet er stadig på et højt niveau


Politiets Tryghedsundersøgelse udkommer en gang om året, og den måler på trygheden og tilliden i politikredsen og i de særligt udsatte boligområder. Trygheden og tilliden til politiet i hele politikredsen har ikke ændret sig væsentligt, men trygheden i de særligt udsatte boligområder, Ringparken og Motalavej i Slagelse kommune, har udviklet sig betydeligt.

Tryghedsundersøgelsen for politikredsen viser, at såvel trygheden som tilliden til politiet ligger på et højt niveau. 83,7 pct. af borgerne i politikredsen er grundlæggende trygge i deres nabolag og 76,4 pct. af borgerne har tillid til, at politiet vil hjælpe, hvis der er behov for det.

Andelen af trygge borgere i politikredsen er fra 2016 til 2017 faldet fra 88,6 til 83,7, og selv om dette statistisk set ikke kan betragtes som et sikkert fald, så er det dog en tendens. Politikredsen har i 2017 haft flere konflikter i rocker og bandemiljøet bl.a. med skyderier, ligesom nogle lokalområder har været præget af utryghedsskabende adfærd. Det kan naturligvis have været med til at påvirke tryghedsfølelsen.

”Vi imødeser hvert år at få resultatet af tryghedsundersøgelsen. En af politiets vigtigste opgaver er at skabe tryghed, så på den måde er det vores karakterbog. Heldigvis er langt de fleste af vores borgere trygge, og det har været sådan, siden vi målte på det på denne måde første gang i 2013,” siger politidirektør Lene Frank

Trygheden i Ringparken og Motalavej

Mens trygheden i hele politikredsen ikke ændrer sig væsentligt fra år til år, så viser målingerne betydeligt større udsving i de to særligt udsatte boligområder i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds, Ringparken og Motalavej i Slagelse Kommune.

Den forrige måling viste en markant negativ udvikling på Motalavej, hvor andelen af trygge borgere faldt fra 70,2 pct. til 58,3 pct. I målingen fra 2017 er trygheden på Motalavej steget igen, så 68 pct. at borgerne nu oplyser, at de er trygge på Motalavej.

Til gengæld er borgerne i Ringparken blevet mere utrygge fra 2016 til 2017. Her er andelen af trygge borgere faldet fra 72,0 pct. til 61,3 pct. Også tilliden til politiet er faldet fra et meget højt niveau i 2016 på 82,2 pct. til 74,0 pct.

”Den faldende tryghed og tillid til politiet i Ringparken kan måske skyldes de mange brande i og omkring området i 2017, men det kan af og til være vanskeligt at forstå de ret store udsving i trygheden, som vi ser i de særligt udsatte boligområder fra år til år. Vi kan dog af tryghedsundersøgelsen se, at når trygheden i begge områder generelt ligger under niveauet for landet som sådan, så skyldes det særligt hensynsløs knallertkørsel, tilråb når man færdes i områderne, ballade på gaden og gener fra grupper af unge. På den anden side føler borgerne i området sig mindre udsat for indbrud,” siger politidirektør Lene Frank

Samarbejde om tryghed

De mange detaljerede oplysninger fra tryghedsundersøgelsen anvendes til at målrette politiets arbejde i de særligt udsatte boligområder. De problemer, som borgerne peger på har betydning for deres tryghed, kan imidlertid ikke løses af politiet alene, og et tæt samarbejde med Slagelse Kommune og Boligselskaberne er derfor et centralt omdrejningspunkt for politiet indsats.

”Som beboer i FOB skal man kunne føle sig tryg i sin bolig og sit nærmiljø. Selvom det reelt er de ganske få, der ødelægger det for de rigtig mange, er andelen af utrygge beboere i Ringparken så høj, at handling er nødvendig. Løsningerne skal skabes i tæt og fortroligt samarbejde mellem politi, kommune og boligselskaber. Vi ser frem til regeringens ghetto-udspil med håb om, at det indeholder elementer, der understøtter det arbejde med at omdanne hele bydelen, som vi har fremlagt i Vision Ny Ringby 2025”, siger FOB’s direktør Flemming Stenhøj Andersen.

BoligKorsørs formand Ebbe Ahlgren tilkendegiver, at det er glædeligt at trygheden er blevet forbedret på Motalavej.

”Tryghed er helt væsentligt for alle mennesker, og det er vigtigt, at borgerne på Motalavej kan føle sig trygge i deres boligområde, hvad der også er tilfældet for de fleste beboere, men trygheden skal fortsat forbedres. Det er et langt og sejt træk, der skal til, og det er helt nødvendigt med en fokuseret boligsocial indsats. Den nye boligsociale indsats, og det dygtige team, der varetager disse opgaver, skal i samarbejde med BoligKorsør, Slagelse Kommune og politiet, arbejde henimod, at trygheden fortsat vil være stigende i Motalavej området,” siger han.

Helt konkret hedder det boligsociale samarbejdet: ”En fælles indsats”, og er navnet på den boligsociale indsats, der dækker de udsatte boligområder i Slagelse Kommune. Indsatsen har blandt andet som fokus at skabe øget tryghed i boligområderne.

”Med vores målrettede sociale indsats understøtter vi det forebyggende og kriminalitetsbekæmpende arbejde, som Kommunen og Politiet laver i de udsatte boligområder. En social indsats er blandt andet med til at give de unge et alternativ til den utryghedsskabende adfærd i boligområderne, og det er derfor vigtigt, at vi over de kommende år får etableret en velfungerende struktur, hvor de relevante aktører arbejder sammen om at skabe trygge og attraktive boligområder,” siger Ilir Skhoza, leder af den boligsociale indsats.

Og tryghed ligger også højt på dagsordenen i Slagelse kommune.

”Undersøgelsen viser, at der fortsat er udfordringer i de særlig udsatte boligområder, med store udsving i trygheden fra år til år. Det fortæller mig, at vi skal bevare fokus på at øge trygheden, så de få personer, som skaber problemerne, ikke sætter dagsordenen i områderne,” siger udvalgsformand for beskæftigelsesudvalget Anders Koefoed.

FAKTA

Spørgeskemaundersøgelsen, der ligger til grund for Politiets Tryghedsundersøgelse, måler trygheden og tilliden til politiet i de særligt udsatte boligområder, i de fem største byer, i de 12 politikredse og i hele landet. Tryghedsindekset udkom første gang i 2013.

Politiets Tryghedsundersøgelse er udarbejdet på baggrund af tre faktorer, der har betydning for borgernes tryghed:

Nabolagsproblemer: Borgernes oplevelse af, hvorvidt forskellige former for kriminalitet og utryghedsskabende adfærd forekommer i deres nabolag.

Oplevet tryghed: I hvilken grad de forskellige former for kriminalitet og utryghedsskabende adfærd gør borgerne utrygge.

Anmeldelser: Borgernes anmeldelse af kriminalitet pr. 1000 indbyggere.

#Tryghedsundersøgelse #SydsjællandsogLollandFalstersPoliti

8 visninger0 kommentarer

Media Næstved er et regionalt nyhedsbureau og freelance medie der samarbejder med, og bidrager til dagspressen - såvel til dagspressen på internettet, i aviser, via radio og på TV.

I sit virke har Media Næstved faste samarbejdspartnere fra beredskabsenheder i regionen og den professionelle presse, som også udfordre os til andre opgaver til offentlig og intern interessevirksomhed.

Hos Media Næstved er der tilknyttet fotografer der i deres fritid og på alle tider af døgnet, påtager sig opgaven i at være nyhedsformidlere. Dette foregår dels via foto- og video dækning, men også ved at vi på stederne opsamler informationer til at afdække selve historien om hændelsen. Herefter sendes materialet frem til relevante og interesserede medier til videre journalistisk behandling.

© 2023 - Media Næstved proudly created with Wix.com